Általános jogszabályok

1992. LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Adatvédelmi törvény)
 
1995. LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény)
 
24/1995 (XI.22.) PM rendelet- a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
 
2000 évi C. törvény- A számvitelről. 167-169. §
 
335/2005. (XII. 29.) kormány rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (KEIR)
 
2007 évi CXXVII. törvény- Az általános forgalmi adóról. 252-253. §
 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 Ritorna alla pagina principale Registrazione